MYNE Logo

1. Introduction 

I det följande informerar vi dig om behandlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats. 

Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till en specifik fysisk person, t.ex. deras namn eller IP-adress. 

1.1 Kontaktuppgifter 

Ansvarig person enligt artikel 4.7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSGVO) är DFW Verwaltungs GmbH, Potsdamer Str.68a, 10785 Berlin, Tyskland, E-post: admin@myne-homes.de. Vi företräds juridiskt av Nikolaus Thomale, Fabian Löhmer. 

Vårt dataskyddsombud är heyData GmbH, Kantstr. 99, 10627 Berlin, www.heydata.eu, E-post: datenschutz@heydata.eu

1.2. Omfattning av databehandling, behandlingsändamål och rättslig grund 

I det följande refererar vi till den allmänna dataskyddsförordningen med DSVGO.
Omfattningen av databehandling, behandlingsändamål och rättsliga grunder förklaras i detalj nedan. I princip gäller följande som rättslig grund för databehandling:

 • Art. 6 para. 1 st. 1 it. a DSGVO tjänar som vår rättsliga grund för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke.

 • Art. 6 para. 1 st. 1 lit. b DSGVO är den rättsliga grunden i den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal, t.ex. om en webbplatsbesökare köper en produkt från oss eller vi utför en tjänst för honom. Denna rättsliga grund gäller även för behandling som är nödvändig för åtgärder före avtalets ingående, t.ex. vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster.

 • Art. 6 para. 1 st. 1 lit. c DSGVO gäller om vi uppfyller en rättslig skyldighet med behandling av personuppgifter, vilket kan vara fallet, till exempel i skatterätt.

 • Art. 6 para. 1 st. 1 lit. f DSGVO tjänar som rättslig grund när vi kan åberopa legitima intressen för att behandla personuppgifter, t.ex. för cookies som är nödvändiga för den tekniska driften av vår webbplats.

1.3. Data processing outside the EEA

I den mån vi överför data till tjänsteleverantörer eller andra tredje parter utanför EES garanteras datasäkerheten under överföringen, i den mån (t.ex. för Storbritannien, Kanada och Israel) adekvata beslut från EU-kommissionen (Art. 45 para. 3 DSGVO) existerar. 

Om det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå (t.ex. för USA) är standardavtalsklausuler den rättsliga grunden för dataöverföringen i regel, dvs. om vi inte anger något annat. Dessa är en uppsättning regler som antagits av EU-kommissionen och är en del av avtalet med respektive tredje part. Enligt artikel 46 para. 2 lit. b i dataskyddsförordningen garanterar de säkerheten vid dataöverföringen. Många av leverantörerna har lämnat avtalsgarantier som skyddar uppgifterna utöver de vanliga avtalsklausulerna. Det handlar t.ex. om garantier för kryptering av uppgifterna eller om en skyldighet för den tredje parten att informera de registrerade om brottsbekämpande myndigheter vill få tillgång till uppgifterna. 

1.4. Lagringsperiod 

Om det inte uttryckligen anges inom ramen för denna dataskyddsdeklaration kommer de uppgifter som lagras av oss att raderas så snart de inte längre krävs för sitt avsedda syfte och raderingen inte strider mot några lagstadgade lagringsskyldigheter. Om uppgifterna inte raderas eftersom de krävs för andra och lagligt tillåtna ändamål, begränsas behandlingen, dvs. uppgifterna blockeras och behandlas inte för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som vi måste spara på grund av handels- eller skatterättsliga skäl. 

1.5.  Rättigheter för registrerade 

De registrerade har följande rättigheter gentemot oss när det gäller de personuppgifter som rör dem: 

 • Rätt till information,

 • Rätt till rättelse eller radering,

 • Rätt till begränsning av behandling,

 • Rätt att göra invändningar mot behandlingen,

 • Rätt till dataportabilitetet,

 • Rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke.

Registrerade har också rätt att klaga till en dataskyddsmyndigheten om behandlingen av deras personuppgifter. Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheten finns på https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

1.6.  Skyldighet att lämna uppgifter 

Kunder, intressenter eller tredje part behöver inom ramen för en affärsrelation eller annan relation endast upplåta oss med de personuppgifter som krävs för att upprätta, genomföra och avsluta affärsrelationen eller för den andra relationen eller som vi är juridiskt skyldiga att samla in. Utan dessa uppgifter måste vi vanligtvis vägra att ingå ett avtal eller tillhandahålla en tjänst eller kommer inte längre att kunna fullgöra ett befintligt avtal eller annan relation. 

Obligatoriska uppgifter är markerade som sådana. 

1.7. Inget automatiskt beslutsfattande i enskilda fall 

För etablering och genomförande av en affärsrelation eller annan relation använder vi i allmänhet inte fullständigt automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22 DSGVO. Om vi skulle använda dessa förfaranden i enskilda fall kommer vi att informera dig separat om detta krävs enligt lag. 

1.8. Kontakt 

Vid kontakt med oss, t.ex. via e-post eller telefon, lagras de uppgifter som lämnats till oss (t.ex. namn och e-postadresser) av oss för att kunna svara på frågor. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse (art. 6 avsn. 1 p. 1 lit. f DSGVO) att besvara förfrågningar som riktas till oss. Vi raderar de uppgifter som uppkommit i detta sammanhang när lagringen inte längre är nödvändig eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade lagringsskyldigheter. 

1.9. Kundundersökning 

Ibland genomför vi kundundersökningar för att lära känna våra kunder och deras önskemål bättre. I samband med detta samlar vi in uppgifterna som begärs i varje enskilt fall. Det är vårt legitima intresse att lära känna våra kunder och deras önskemål bättre, så att den rättsliga grunden för den tillhörande databehandlingen är artikel 6 para. 1 st. 1 lit. f DSGVO. Vi raderar uppgifterna när resultaten av undersökningarna har utvärderats. 

2. Nyhetsbrev  

Vi förbehåller oss rätten att informera kunder som redan har använt tjänster från oss eller köpt varor om våra erbjudanden från tid till annan via e-post eller andra elektroniska medel, om de inte har invänt mot detta. Den rättsliga grunden för denna databehandling är art. 6 para. 1 st. 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse ligger i direktreklam (skäl 47 DSGVO). Kunder kan när som helst och utan extra kostnader invända mot att deras e-postadress används för reklamändamål, t.ex. via länken i slutet av varje e-postmeddelande eller genom att skicka ett e-postmeddelande till vår ovan nämnda e-postadress. 

Intresserade parter har möjlighet att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. Vi behandlar de uppgifter som tillhandahålls under registreringen uteslutande för att skicka nyhetsbrevet. Prenumerationen sker genom att välja motsvarande fält på vår webbplats, genom att kryssa i motsvarande fält i ett pappersdokument eller genom en annan tydlig handling, varigenom intresserade parter förklarar sitt samtycke till behandlingen av deras uppgifter, så att den rättsliga grunden är art. 6 para. 1 st. 1 lit. a DSGVO. Samtycket kan när som helst återkallas, t.ex. genom att klicka på motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till vår e-postadress som anges ovan. 

Behandlingen av uppgifterna fram till återkallelsen förblir laglig även i händelse av återkallelse. 

Baserat på mottagarnas samtycke (art. 6 para. 1 st. 1 lit. a DSGVO) mäter vi också öppnings- och klickfrekvensen för våra nyhetsbrev för att förstå vilket innehåll som är relevant för våra mottagare. 

Vi skickar nyhetsbrev med de här verktygen 

 • SendGrid från tjänsteleverantören Twilio, Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA (Integritetspolicy: https://www.twilio.com/legal/privacy). Tjänsteleverantören behandlar data om innehåll, användning, meta/kommunikation och kontaktdata i USA.

 • Customer.io från tjänsteleverantören Peaberry Software, Inc., P921 SW Washington Street Suite 820, Portland, OR 97205, USA (Integritetspolicy: https://customer.io/legal/privacy-policy/). Tjänsteleverantören behandlar data om innehåll, användning, meta/kommunikation och kontaktdata i EU.

 • Salesforce från tjänsteleverantören salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Straße 31-37, 80636 München (Integritetspolicy: https://www.salesforce.com/company/privacy/). Tjänsteleverantören behandlar data om innehåll, användning, meta/kommunikation och kontaktdata i EU.

3. Databehandling på vår webbplats 

3.1. Användning av webbplatsen för informationsändamål 

Under den informativa användningen av webbplatsen, dvs. när webbplatsbesökare inte separat överför information till oss, samlar vi in de personuppgifter som webbläsaren överför till vår server för att säkerställa stabiliteten och säkerheten på vår webbplats. Detta är vårt legitima intresse, så att den rättsliga grunden är artikel 6 para. 1 st. 1 lit. f DSGVO. 

Dessa uppgifter är: 

 • IP-adress

 • Datum och tid för begäran

 • Tidszonsskillnad från Greenwich Mean Time (GMT)

 • Innehåll i begäran (specifik sida)

 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod

 • Överförd datamängd i varje enskilt fall 

 • Webbplats från vilken begäran kom

 • Webbläsare

 • Operativsystem och dess gränssnitt

 • Språk och version av webbläsarens programvara.

Dessa uppgifter lagras också i loggfiler. Dessa raderas när lagringen inte längre är nödvändig, dock senast efter 14 dagar. 

3.2 Webbhotell och tillhandahållande av webbplatsen 

Vår webbplats värd Vercel. Leverantören är Vercel Inc, 340 S Lemon Ave Unit 4133 Walnut, CA, USA. Leverantören behandlar personuppgifter som överförs via webbplatsen, t.ex. data om innehåll och användning, meta/kommunikationsdata eller kontaktuppgifter, i USA. Ytterligare information finns i leverantörens integritetspolicy på https://vercel.com/legal/privacy-policy

Det är vårt legitima intresse att tillhandahålla en webbplats, så att den rättsliga grunden för den beskrivna databehandlingen är artikel 6 para. 1 st. 1 lit. f DSGVO. 

Den rättsliga grunden för överföringen till ett land utanför EES är standardavtalsklausuler. Säkerheten för de uppgifter som överförs till tredje land (dvs. ett land utanför EES) garanteras av standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits i enlighet med granskningsförfarandet enligt artikel 93.2 DSGVO (artikel 46 para. 2 lit. c DSGVO), som vi har kommit överens om med leverantören. 

Vi använder Content Delivery Network Vercel för vår webbplats. Leverantören är Vercel Inc, 340 S Lemon Ave Unit 4133 Walnut, CA, USA. Leverantören behandlar de personuppgifter som överförs via webbplatsen, t.ex. data om innehåll och användning, meta/kommunikationsdata eller kontaktuppgifter i USA. För mer information, se leverantörens integritetspolicy på https://vercel.com/legal/privacy-policy

Vi har ett berättigat intresse av att använda tillräcklig lagrings- och leveranskapacitet för att säkerställa optimal datagenomströmning även under stora belastningstoppar. Den rättsliga grunden för den beskrivna databehandlingen är därför art. 6 para. 1 st. 1 lit. f GDPR. 

Den rättsliga grunden för överföringen till ett land utanför EES är standardavtalsklausuler. Säkerheten för de uppgifter som överförs till tredje land (dvs. ett land utanför EES) garanteras av standardiserade dataskyddsklausuler som antagits i enlighet med granskningsförfarandet enligt artikel 93.2 i DSGVO (artikel 46 para. 2 lit. c i DSGVO), som vi har kommit överens om med leverantören. 

3.3 Platsannonser 

Vi publicerar lediga tjänster som finns tillgängliga i vårt företag på vår webbplats, på sidor som är länkade till webbplatsen eller på webbplatser från tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som tillhandahålls som en del av ansökan utförs i syfte att genomföra ansökningsprocessen. I den mån detta är nödvändigt för vårt beslut att upprätta ett anställningsförhållande, är den rättsliga grunden artikel 88.1 DSGVO i kombination med § 26.1 BDSG. Vi har markerat de uppgifter som krävs för att genomföra ansökningsprocessen i enlighet med detta eller hänvisar till dem. Om de sökande inte tillhandahåller dessa uppgifter kan vi inte behandla ansökan.

Ytterligare uppgifter är frivilliga och krävs inte för en ansökan. Om sökande tillhandahåller ytterligare information baseras detta på deras samtycke (art. 6 para. 1 st. 1 lit. a DSGVO). 

Vi ber sökande att avstå från att lämna information om politiska åsikter, religiösa övertygelser och liknande känsliga uppgifter i sitt CV och personliga brev. De krävs inte för en ansökan. Om de sökande ändå lämnar sådana uppgifter kan vi inte förhindra att de behandlas i samband med behandlingen av Curriculum vitae eller det personliga brevet. Behandlingen baseras då också på samtycke från de sökande (Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO). 

Slutligen behandlar vi de sökandes uppgifter för ytterligare ansökningsförfaranden om de har gett oss sitt samtycke till detta. I detta fall är den rättsliga grunden artikel 6 para. 1 st. 1 lit. a DSGVO. 

Vi vidarebefordrar de sökandes uppgifter till de ansvariga medarbetarna på HR-avdelningen, till våra orderbehandlare inom rekryteringsområdet och till de medarbetare som på annat sätt är involverade i ansökningsprocessen. 

Om vi ingår ett anställningsförhållande med den sökande efter ansökningsprocessen raderar vi uppgifterna först efter att anställningsförhållandet har upphört. I annat fall raderar vi uppgifterna senast sex månader efter att vi har avvisat en sökande. 

Om de sökande har gett oss sitt samtycke till att även använda deras uppgifter för ytterligare ansökningsförfaranden, kommer vi inte att radera deras uppgifter förrän ett år efter mottagandet av ansökan. 

3.4 Bokning av möten 

Webbplatsbesökare kan boka möten med oss på vår webbplats. För detta ändamål behandlar vi metadata eller kommunikationsdata utöver de angivna uppgifterna. Vi har ett berättigat intresse av att erbjuda intressenter ett användarvänligt möjlighet för tidsbokning. Den rättsliga grunden för databehandlingen är därför art. 6 para. 1 st. 1 lit. f DSGVO. I den mån vi använder ett verktyg från en tredjepartsleverantör för avtalet finns information om detta under "Tredjepartsleverantörer". 

3.5 Tredjepartsleverantörer 

3.5.1 Usercentrics 

Vi använder Usercentrics för att hantera samtycke. Leverantören är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. Leverantören behandlar meta-/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser) i EU. 

Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 para. 1 st. 1 lit. f DSGVO. Vi har ett berättigat intresse av att hantera samtycken från våra kunder och berörda parter på ett enkelt sätt. 

Uppgifterna kommer att raderas när det syfte för vilket de samlades in inte längre gäller och det inte finns någon skyldighet att behålla dem. Ytterligare information finns i leverantörens integritetspolicy på https://usercentrics.com/privacy-policy/

3.5.2. Google Maps

Vi använder Google Maps för kartor på vår webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Irland. Leverantören behandlar användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider) och meta-/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser) i USA. 

Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 para. 1 st. 1 lit. a DSGVO. Behandlingen baseras på samtycke. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta oss, t.ex. via de kontaktuppgifter som anges i vår integritetspolicy. 

Återkallelsen påverkar inte lagligheten av behandlingen fram till återkallelsen. 

Den rättsliga grunden för överföring till ett land utanför EES är samtycke. 

Vi raderar uppgifterna när syftet med att samla in dem inte längre gäller. Ytterligare information finns i leverantörens integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.5.3. Segment

Vi använder Segment för analys. Tjänsteleverantören är Segment.io, Inc, 100 California Street Suite 700 San Francisco, CA 94111, USA. Tjänsteleverantören bearbetar användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider) och meta-/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser) i USA. 

Den rättsliga grunden för behandlingen är Art. 6 para. 1 st. 1 lit. a DSGVO. Behandlingen baseras på samtycke. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta oss, t.ex. genom att använda de kontaktuppgifter som anges i vår integritetspolicy. Återkallelsen påverkar inte lagligheten av behandlingen fram till återkallelsen. 

Den rättsliga grunden för överföringen till ett land utanför EES är standardavtalsklausuler. Säkerheten för de uppgifter som överförs till tredje land (dvs. ett land utanför EES) garanteras av standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits i enlighet med granskningsförfarandet enligt artikel 93.2 i DSGVO (artikel 46 para. 2 lit. c i DSGVO), som vi har kommit överens om med leverantören.

Vi raderar uppgifterna när syftet med att samla in dem inte längre gäller. Ytterligare information finns i leverantörens integritetspolicy på https://segment.com/legal/privacy/

3.5.4 Hotjar 

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera utbudet och upplevelsen på denna webbplats. Hotjars teknik ger oss en bättre förståelse för våra användares upplevelser (t.ex. hur mycket tid användarna spenderar på vilka sidor, vilka länkar de klickar på, vad de gillar och ogillar etc.) och detta hjälper oss att anpassa vårt erbjudande till våra användares feedback. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in uppgifter om våra användares beteende och deras enheter, i synnerhet enhetens IP-adress (samlas endast in och lagras anonymt under din användning av webbplatsen), skärmstorlek, enhetstyp (Unique Device Identifiers), information om den användaren webbläsaren, plats (endast land), önskat språk för visning av vår webbplats. Hotjar lagrar denna information för vår räkning i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är enligt avtal förbjudet att sälja de uppgifter som samlats in för vår räkning.

Mer information finns i avsnittet "Om Hotjar" på Hotjars hjälpsida

4. Databehandling på plattformar för sociala medier 

Vi är representerade på sociala medier för att där presentera vårt företag och våra tjänster. Operatörerna av dessa nätverk behandlar regelbundet sina användares uppgifter för reklamändamål. De skapar bl.a. användarprofiler utifrån användarnas beteende på nätet, som t.ex. används för att visa reklam på nätverkens sidor och på andra ställen på Internet som motsvarar användarnas intressen. För detta ändamål lagrar nätoperatörerna information om användarnas beteende i cookies på användarnas datorer. Det kan inte heller uteslutas att operatörerna sammanför denna information med andra uppgifter. Användare kan få ytterligare information och instruktioner om hur man invänder mot behandling av webbplatsoperatörerna i dataskyddsdeklarationerna för respektive operatörer som anges nedan. Det är också möjligt att operatörerna eller deras servrar är belägna i länder utanför EU, så att de behandlar data där. Detta kan leda till risker för användarna, t.ex. eftersom det är svårare att hävda sina rättigheter eller eftersom myndigheter har tillgång till uppgifterna.

När användare av nätverken kontaktar oss via våra profiler behandlar vi de uppgifter som lämnats till oss för att kunna svara på förfrågningarna. Detta är vårt berättigade intresse, så den rättsliga grunden är artikel 6 para. 1 st. 1 lit. f DSGVO. 

4.1. Facebook

Vi har en profil på Facebook. Operatören är Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Integritetspolicyn finns tillgänglig här: https://www.facebook.com/policy.php.  Ett sätt att invända mot databehandling är via inställningar för annonser: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Vi är gemensamt ansvariga för behandlingen av uppgifter om besökare på vår profil på grundval av ett avtal i den mening som avses i artikel 26 DSGVO med Facebook. Facebook förklarar exakt vilka uppgifter som behandlas på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Den registrerade kan utöva sina rättigheter både mot oss och mot Facebook. Enligt vårt avtal med Facebook är vi dock skyldiga att vidarebefordra förfrågningar till Facebook. De registrerade kommer därför att få snabbare svar om de kontaktar Facebook direkt. 

4.2. Instagram

Vi har en profil på Instagram. Operatör är Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Integritetspolicyn finns tillgänglig här: https://help.instagram.com/519522125107875

4.3. YouTube

Vi har en profil på YouTube. Operatören är Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Irland. Integritetspolicyn finns tillgänglig här: https://policies.google.com/privacy?hl=de

4.4. Twitter

Vi har en profil på Twitter. Operatören är Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Integritetspolicyn finns tillgänglig här: https://twitter.com/de/privacy. Ett sätt att invända mot databehandling är via inställningarna för annonser: https://twitter.com/personalization

4.5. LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Operatören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Integritetspolicyn finns tillgänglig här: https://https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE. Ett sätt att invända mot databehandling är via inställningarna för annonser: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

5. Ändringar av denna dataskyddsdeklaration 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy med verkan för framtiden. En aktuell version finns alltid tillgänglig här. 

6. Frågor och kommentarer 

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

Den svenska texten är en inofficiell översättning. Vid eventuella avvikelser mellan den tyska texten och den svenska översättningen gäller den tyska texten.

Håll dig uppdaterad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så skickar vi information om semesterboenden vi tror du är intresserad av!